• Call
  • Facebook
  • Line
  • Twitter
  • Youtube

ด่วน! รับสมัครบุคลากรสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์

ด้วยวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ โดยทำหน้าที่ด้านการสอน งานวิจัย/งานด้านวิชาการ บริการวิชาการและพัฒนานักศึกษา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

·      สาขาวิชาบริหารการศึกษา

คุณสมบัติ :

1.      สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ทางด้านการศึกษา หรือสาขาเกี่ยวข้อง

2.      ไม่จำกัดเพศ อายุ 35 ปีขึ้นไป

3.      มีความอดทน ทุ่มเท เอาใจใส่ในการทำงานที่ได้รับมอบหมาย 

4.      มีบุคลิกภาพลักษณะดี มีความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ บริหารเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5.      มีประสบการณ์ด้านการสอนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

6.      มีตำแหน่งทางวิชาการ และ/หรือ มีผลงานทางด้านวิชาการ เช่น งานวิจัย บทความ ตำรา จะพิจารณาเป็นพิเศษ 


 สาขาวิชาการจัดการโรงแรมเพื่อการท่องเที่ยว

คุณสมบัติ :

1.      สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี + ทางด้านการศึกษา หรือสาขาเกี่ยวข้อง

2.      เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)

3.      มีบุคลิกภาพลักษณะดี มีความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ บริหารเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4.      มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

5.      มีประสบการณ์การทำงานบริการ (โรงแรม/ท่องเที่ยว) จะพิจารณาเป็นพิเศษ

6.      มีผลงานทางด้านวิชาการ ในรอบ 5 ปี และ/หรือ มีประสบการณ์การสอนจะพิจารณาเป็นพิเศษ


เอกสารประกอบการสมัคร :

1.      ใบสมัคร (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร)

2.      รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)

3.      สำเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ

4.      สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ

5.      สำเนาหลักฐาน 2 ฉบับ

6.      สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล 2 ฉบับ

7.      หนังสือรับรองการผ่านงาน (กรณีมีประสบการณ์ทำงาน)

8.      เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ผลงาน หนังสือรับรองการผ่านเกณฑ์ทหาร ฯลฯ

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : งานบุคคล โทรศัพท์: 075-770136-7 ต่อ 134

 

ขั้นตอนสมัคร : สมัครด้วยตนเอง/จัดส่งเอกสารใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบทางไปรษณีย์

ถึง      สำนักอธิการบดี (งานบุคคล) วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (SCT)

124/1 หมู่ 7 ถนนทุ่งสง-ห้วยยอด ตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง

จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110