• Call
  • Facebook
  • Line
  • Twitter
  • Youtube

รางวัลชนะเลิศ ประเภทสถานศึกษา สถานประกอบการ ผู้ปฏิบัติงาน และคณาจารย์นิเทศ ประเภทสถานศึกษาดำเนินการสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่นประจำปี 2564

ขอแสดงความยินดีกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ SCT รางวัลชนะเลิศ
ประเภทสถานศึกษา สถานประกอบการ ผู้ปฏิบัติงาน และคณาจารย์นิเทศ
ประเภทสถานศึกษาดำเนินการสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่นประจำปี 2564 งานวันสหกิจศึกษาสัมพันธ์ เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน ครั้งที่ 12 ในวันที่ 19 เมษายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์