• Call
  • Facebook
  • Line
  • Twitter
  • Youtube

สอบสัมภาษณ์ป.บัณฑิต(วิชาชีพครู) ปีการศึกษา 2564

ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2564 จะสอบสัมภาษณ์ป.บัณฑิต(วิชาชีพครู) ปีการศึกษา 2564

ทางเว็บไซต์ และเพจ Facebook ผู้สมัครสอบสามารถติดตามข่าวสารได้จากช่องทางดังกล่าว