• Call
  • Facebook
  • Line
  • Twitter
  • Youtube

ระบบสารสนเทศเพื่อแสดงความหนาแน่นของจุดจำหน่ายสุราใกล้สถานศึกษา

การวิจัยนี้กำหนดขอบเขตด้านเนื้อหา เป็นการศึกษาระดับพื้นที่เพื่อการศึกษาความต้องการและความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการแสดงความหนาแน่นของจุดจำหน่ายสุราใกล้สถานศึกษา ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการจัดเก็บข้อมูลร้านจำหน่ายสุรา ใกล้สถานศึกษาในระยะ 2 กิโลเมตร โดยมีสถานศึกษาระดับอาชีวะ และอุดมศึกษาในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 39 แห่ง ประกอบด้วย สถาบันการศึกษาของรัฐบาล จำนวน 10 แห่ง สถาบันการศึกษาของเอกชน จำนวน 2 แห่ง สถาบันการศึกษาการอาชีวศึกษา จำนวน 13 แห่ง และสถาบันการศึกษาการอาชีวศึกษาเอกชน จำนวน 14 แห่ง เพื่อช่วยในการประมวลผลและนำข้อมูลดังกล่าวมานำเสนอในรูปแบบระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ท ี่สามารถนำใช้ได้อย่างรวดเร็วเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการพัฒนารูปแบบ/แนวทางให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการควบคุมและจำกัดการเข้าถึงสุราทั้งในระบบตลาดและทางสังคม

https://alcohol.sct.ac.th/