• Call
  • Facebook
  • Line
  • Twitter
  • Youtube

เครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคใต้ตอนบน

เครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคใต้ตอนบน  สถานการณ์ และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในโครงการเครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างสุขภาคใต้ปีที่ 4 ประเทศไทย
ระบบแบบสอบถามนี้ เป็นส่วนหนึ่งในการเก็บรวบรวมข้อมูลของโครงการวิจัยเรื่อง สถานการณ์ และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในโครงการเครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างสุขภาคใต้ปีที่ 4 ประเทศไทย ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมีวัตถุประสงค์หลัก . เพื่อประเมินความชุก อุบัติการณ์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในโครงการเครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างสุขภาคใต้ปีที่ 4 ประเทศไทย อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการหามาตรการป้องกันและลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และข้อมูลทั้งหมดจะถูกเก็บเป็นความลับและนำมาใช้เฉพาะในโครงการวิจัยนี้เท่านั้น การวิเคราะห์ข้อมูลจะวิเคราะห์และนำเสนอเป็นภาพรวม ซึ่งจะไม่มีผลกระทบต่อท่าน แต่อย่างใด

https://alcoholfree.sct.ac.th/