• Call
  • Facebook
  • Line
  • Twitter
  • Youtube

สถานภาพ ความตระหนักและบริการสำหรับผู้สูงอายุ

สถานภาพ ความตระหนักและบริการสำหรับผู้สูงอายุ  กรณีศึกษา : เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

- เพื่อศึกษาความต้องการ สภาพปัญหาและอุปสรรคด้านคุณภาพชีวิตเกี่ยวกับเศรษฐกิจ ในด้านรายได้ รายจ่าย หนี้สิน และการออม และพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง เพื่อหาแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ที่มีผลต่อพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง
- เพื่อศึกษาติดตามภาวะสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ เพื่อเฝ้าระวังการเสื่อมถอยของสุขภาพของผู้สูงอายุลดการพึ่งพาผู้อื่นในการดำรงชีวิตประจำวัน พร้อมข้อเสนอแนะเพื่อให้เทศบาลนำผลการวิจัยไปส่งเสริมให้บริการสวัสดิการหรือสงเคราะห์ให้ผู้สูงอายุมีสุขภาวะทางกาย ใจ ปัญญา และสังคมดี

- เพื่อนำผลการศึกษาของงานวิจัยในด้านรายได้ รายจ่าย หนี้สิน และการออม และพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง เข้าสู่ระบบสารสนเทศเพื่อการดูแลผู้สูงอายุพี่พัฒนาขึ้นและปรับปรุงจนสามารถตอบสนองต่อความต้องการนำไปใช้ได้ของเทศบาลเมืองทุ่งสง

https://elder.sct.ac.th/