• Call
  • Facebook
  • Line
  • Twitter
  • Youtube

หนทางสร้างสุขที่อยากบอกของคนคอน

จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวก อันจะเป็นช่องทางในส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของจังหวัดนครศรีธรรมราช นำไปสู่ e-Commerce ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งจากงานวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี ดร.พวงรัตน์ จินพล เป็นหัวหน้าโครงการ ภายใต้แผนงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของจังหวัดนครศรีธรรมราชให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของภาคใต้ตอนบน ซึ่งมี ดร.สรรค์นันธ์ ตันติอุโฆษกุล อัครวงศ์ เป็นหัวหน้าแผนงาน ได้รับเงินสนับสนุนการวิจัยจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มีระยะเวลาดำเนินการของการวิจัย 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 กรณีต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อสอบถามได้ที่หัวหน้าโครงการวิจัย สามารถส่งเมล์ไปได้ที่ jpuangrat@gmail.com

https://wellnessnakhon.sct.ac.th/